MITTAUKSET

Lakisääteiset sekä huolto- ja kunnossapito-ohjelmien mukaiset

Miksi mittauksia tehdään ja mitä hyötyä niistä on?

Maadoitusmittauksia tehdään lakisääteisin perustein, sekä varmistamaan sähkönjakelulaitteiden turvallinen toiminta etenkin vikatilanteissa, joita voivat olla esim. verkon häiriötilanteet. Suojausten täytyy toimia oikein vikatilanteissa, jotta henkilöturvallisuus säilyy. 

Akustojen säännöllisillä kapasiteettikokeilla seurataan akkujen kuntoa ja ennakoidaan uusiminen tarve. 

Laatumittauksia tehdään verkossa ilmenevien yliaaltojen ja loistehojen selvittämiseksi. Yleensä 3. 5. ja 7. yliaalto aiheuttavat ongelmia, jopa johtimien ja laitteiden kuumentumista. Sähkönlaatumittauksilla todetaan myös tehohuiput ja oikean kokoisen loistehon kompensointitarve ja kohde.

Yli vuoden käyttämättömänä olleita taajuusmuuttajia ei saa ottaa käyttöön ilman niiden elvytystä, tai ne voivat pahimmassa tapauksessa räjähtää.

Odoo - Sample 1 for three columns

Koestukset


Palveluihimme kuuluvat sähkönjakelujärjestelmien  relekoestukset, jotka tehdään huolto-ohjelman mukaisesti määrävälein.

Relekoestuksella varmistetaan, että rele ja koko suojausketju toimii asetteluarvojen mukaisesti. 

Katkaisijoiden koestukset tehdään huoltojen yhteydessä.


Koestuksesta lisätietoja Jukalta


Odoo - Sample 2 for three columns

Maadoitusjärjestelmien vastus- ja ehjyysmittaukset

Suoritamme muuntamoiden maadoitusvastusmittaukset, jotka vaaditaan ennen muuntamoiden käyttöönottoa, sekä käyttöönoton jälkeen yleensä 6 vuoden välein (SFS6001-NA.13). Tarkastamme myös maadoitusjärjestelmien kunnon ehjyysmittauksilla.


Mittaamalla varmistetaan ettei esimerkiksi routa, korroosio, laajennus- ja muutostyöt ole vaikuttaneet maadoitusten ehjyyteen.  

Maadoitusmittausten yhteydessä maadoituskartta päivitetään vastaamaan nykyistä tilannetta. Ajan tasalla olevasta maadoituskartasta ilmenee helposti tarvittavat maadoitusjärjestelmien tiedot, kun suunnitellaan laajennus- ja muutostöitä, tai vastuuhenkilöstössä tapahtuu muutoksia. Aluekartan ylläpitäminen on käytön johtajan vastuulla ja kartan tulee olla lain mukaan ajan tasalla.

Tilaa maadoitusmittaukset Jukalta

Odoo - Sample 1 for three columns

Sähkön laatumittaukset

Yliaallot aiheuttavat sähköverkossa erilaisia ongelmia, kuten lisähäviöitä, jotka ilmenevät lämpenemisenä. Muita ongelmia voivat olla mm.  ATK- ja automaatiojärjestelmien häiriöt ja vauriot, nollajohtimen ylikuormitus 3. yliaaltovirrasta ja resonanssit kompensointikondensaattoreiden ja verkon välillä.

Paras tapa määrittää verkon yliaallot on suorittaa yliaaltomittaukset eri kuormitustilanteilla. Virtayliaallot mitataan keskuksen syötöstä absoluuttiarvoina; esim. 250 Hz, 100 A. Jänniteyliaallot
mitataan kokonaissärö- %:na THD (U) keskuksen kiskoista. 

Yliaaltolähteen tuottamien yliaaltovirtojen jakautuminen verkon eri osiin selvitetään yliaaltoanalyysin avulla. 

Kysy lisää sähkönlaatumittauksista ja kompensoinnin tarpeesta Teuvolta


Odoo - Sample 2 for three columns

Akkujen kapasiteettikokeet ja tasasuuntaajahuollot

Kapasiteettikokeella tarkoitetaan koetta, jossa latauksesta irrotettua akustoa puretaan vakiopurkausvirralla ja kennojännitteiden muuttumista seurataan mittaamalla. Mittaustulosten perusteella arvioidaan akuston kunto ja päätetään mahdollisista jatkotoimenpiteistä.


Kapasiteettikoe on ainoa täysin luotettava tapa selvittää akuston kunto. Käytäntö on osoittanut, että vaikka kennojännite- ja tiheysmittausten arvot ovat sallituissa rajoissa, niin akustosta ei välttämättä saada täyttä kapasiteettia ja joissakin kennoissa saattaa esiintyä vakaviakin vikoja.


Kysy  lisää kapasiteettikokeista ja akkujen huollosta Jukalta

Odoo - Sample 1 for three columns

Mittamuuntajien kunnonvalvonta

Eristysresistanssimittauksella  selvittään mittamuuntajan todellinen kunto käyttämällä mittalaitetta, joka pystyy eliminoimaan eristimen ulkopintojen vuotovirran pois.

Odoo - Sample 2 for three columns

Taajuusmuuttajien elvytykset

Suoritamme yli vuoden käyttämättöminä olleiden taajuusmuuttajien kondensaattoreiden elvytykset ennen  niiden uudelleen käyttöönottoa.